Vedtekter
Velforeningens vedtekter

STATUTTER OG MÅLSETNING FOR DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING

 


Vedtatt under årsmøte 17.04.18


I              Velforeningen har til formål å legge forholdene til rette for et trygt og trivelig bomiljø. 


II             Arbeide for et sunt og godt oppvekstmiljø for barn og ungdom 


III            Fremme tiltak som kan samle voksne og barn i bomiljøet 


IV           Forvalte tildelte økonomiske og materielle midler til felles beste for bomiljøet 


V            Følge med i offentlig planlegging slik at denne skjer til beste for vårt bomiljø 


VI           Bistå bygdas befolkning ved flomkrise 


LOVER FOR DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING 


1 FORMÅL 


Drangsholt og Grødum Velforening har som formål å ivareta beboernes fellesinteresser.  Velforeningen skal være kontaktorgan mellom beboerne og offentlige instanser i saker som er av allmenn interesse.  Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Foreningen er partipolitisk nøytral.  Foreningen er medlem av Norges Velforbund. 


2 MEDLEMSKAP 


Alle beboerne på Drangsholt, Grødum, Foss og Øyna kan være medlemmer.  Hver husstand teller som ett medlem når kontingenten er betalt.  Ved generalforsamlinger har hver fremmøtte medlem over 12 år fra hver husstand stemmerett. 


3 MEDLEMSKONTINGENT 


Medlemskontingenten fastsettes på generalforsamlingen og gjelder for ett år. 


4 STYRET 


Velforeningen ledes av et styre som skal bestå av 6 personer. 


Styrets funksjonstid er 2 år, med halve styret på valg hvert år.  Det er adgang til å nekte gjenvalg når funksjonstiden er utløpt. 


Styret velges av generalforsamlingen.  Styret konstituerer seg selv med 


leder 


sekretær 


kasserer 


3 styremedlemmer (2 av medlemmene bør være mellom 12 – 20 år) 


Styrets oppgave er å drive Velforeningens arbeide effektivt, og i overensstemmelse med foreningens lover og generalforsamlingens vedtak.  Styret sammenkalles og ledes av leder, og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.  Ved avstemming i styret gjelder alminnelig flertall.  Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.  Dersom lederen har frafall skal han utpeke en av de andre medlemmene til å ivareta ledervervet.  Det føres protokoll over forhandlingene i styret.  Styret anbefales å sende alle husstander informasjon om styrets arbeide slik at interessen for velforeningen holdes oppe. 


5 UTVALG OG KOMITEER 


I den utstrekning styret finner det formålstjenlig kan det blant foreningens medlemmer oppnevnes utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.  Et av medlemmene i styret skal sitte i utvalget/komiteen.  Utvalg/komite avgir skriftlig rapport til styret. 


6 GENERALFORSAMLING OG ÅRSMØTE 


Hvert år i tidsrommet medio februar – medio mars avholdes generalforsamling.  Samtidig avholdes også årsmøte.  Generalforsamlingen innkalles av styret med ca 14 dagers varsel med skriftlig innkalling til medlemmene. 


Generalforsamlingen skal behandle 


Valg av 


møteleder 


to personer til stemmeopptelling 


to personer til undertegning av protokollen 


Styrets årsberetning 


Regnskap 


Saker som er oppført på dagsorden 


Fastsettelse av medlemskontingenten 


Valg av 


styremedlemmer 


revisor 


Saker som medlemmene ønsker å få behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende innen 1. februar. 


I og med at årsmøtet avvikles samtidig med generalforsamlingen kan medlemmer ta opp saker under posten «eventuelt».  Saker som tas opp under denne posten vil ikke være bindende for styret om et eventuelt flertall går inn for disse, men kun være retnings- og rådgivende. 


Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med 14 dagers varsel dersom styret eller minst ½ av medlemmene krever det. 


Saker som behandles av generalforsamlingen krever alminnelig flertall for å bli godkjent.  Vedtak som medfører endring av lovene, eller er i strid med foreningens formål og prinsipper, krever 2/3 flertall for å bli godkjent.  I tvilstilfeller avgjør styret om et forslag krever alminnelig eller 2/3 flertall. 


7 OPPLØSNING 


Foreningen kan oppløses, hvis mer enn 2/3 av medlemmene ønsker det. 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.08 | 08:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtvannverk.no med ditt mobilnr.

...
01.08 | 08:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. til post@drangsholtvannverk.no for å komme med på lista.

...
31.07 | 18:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

...
21.12 | 12:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre etter de to siste brudd !
Vet at noen har filter på kranene , noen som har erfaring !?

...
Du liker denne siden