Vedtekter

Velforeningens vedtekter

Vedtekter  

Foretakets navn: DrangsholtVannverk SA

Forretningsadresse: Drangsholt, 4658 Tveit Kommune: Kristiansand Organisasjonsform: Samvirkeforetak Organisasjonsnummer: 9812011051

§ 1 - Foretaket

Foretaket er et vannverk som skal levere drikkevann til andelshaverne i henhold til Drikkevannsforskriften. Foretaket er et samvirkeforetak regulert under Samvirkeloven. 

§ 2 - Styret 

Foretaket skal ha et styre bestående av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet og konstituerer seg selv. Styremedlemmene velges for to år av gangen. To til tre medlemmer er på valg hvert år.  

Foretaket har ingen daglig leder.  Styret deler på de daglige oppgavene.  Regnskapet skal føres av en profesjonell regnskapsfører. 

§ 3 – Valgkomiteen 

Foretaket skal ha en valgkomite bestående av to medlemmer som velges av Årsmøtet etter forslag fra Styret. Valgkomiteen innstiller et styre i henhold til § 2 for valg på Årsmøtet.   

§ 4 - Medlemskap 

Medlemskap gir en andel i foretaket. Foretaket kan ha et vekslende antall andelshavere, hvor hver andel gir en stemme på Årsmøtet. Medlemskap oppnås gjennom søknad om tilknytning og betaling av tilknytningsavgift. Ved salg av boenhet overføres medlemskapet med rettigheter og plikter til ny eier. 

§ 5 - Årsmøtet 

Årsmøtet er foretakets øverste myndighet og består av foretakets andelshavere. 

Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Ingen kan være fullmektig for mer enn ett medlem, og et medlem kan ikke være fullmektig for et annet. 

Årsmøtet holdes hvert år innen 1.4. og kunngjøres minst 14 dager før det skal holdes. 

Styrelederen eller den styret har utpekt, åpner møtet. Årsmøtet velger deretter en ordstyrer og en referent som skal føre protokollen. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst en person valgt blant de frammøtte. 

På årsmøtet skal: 

1.Årsmelding fremlegges 

2.Regnskap godkjennes 

3.Budsjett fremlegges 

4.Årlig vannavgift bestemmes etter forslag fra styret 

5.Valg av 2-3 styremedlemmer 

6.Valg av 2-3 medlemmer til valgkomiteen 

7.Saker som andelshaverne ønsker tatt opp må sendes styret innen 8  dager før årsmøtet 

For øvrig skal Årsmøtet følge de regler som er fastsatt i Samvirkeloven. 

§ 6 - Tilknytning 

Søknad om tilknytning sendes til Styret, post@drangsholtvannverk.no .  

Godkjenning fra styret er gyldig for en periode på to år der man ordner påkobling og betaler en tilknytningsavgift. Dersom man ikke overholder to-årsfristen, må man søke og evt betale på nytt. Påkoblingen skal utføres av rørlegger godkjent av styret. Hver ny andelshaver påkoster og har til enhver tid ansvar for vannledning lagt fra hovedledning og til huset. Dette gjelder vedlikehold og evt fornyelse ved senere tid. I hvert hus skal det monteres en hovedkran som kan stenges. 

Før vann kan tas i bruk, må tilknytningsavgift og årsavgift være betalt. 

§ 7 – Avgifter 

Andelshavere skal betale en årlig avgift. I hus med flere boenheter betales ordinær avgift for hovedenheten og tilleggsavgift for egne boenheter. Tilknytningsavgift, årsavgift og tilleggsavgift for egen boenhet fastsettes av Årsmøtet. Flermannsboliger er å regne som flere separate hus/boenheter og betaler hver full tilknytningsavgift og årsavgift.   

Dersom årsavgift ikke blir betalt innen en måned etter at andelshaver har mottatt andre gangs varsel om innbetaling kan vannverket stenge vannforsyning til eiendommen.  Vannverket vil i et slikt tilfelle engasjere autorisert rørlegger til å utføre stengning.  Kostnader til stenging og til gjenåpning vil bli belastet den aktuelle andelshaver. 

§8  Økonomistyring og disponering av overskudd 

Driften styres i henhold til budsjett som vedtas av årsmøtet. Overskudd på ordinær drift skal benyttes til å nedbetale eventuell gjeld. Det skal også avsettes midler til fremtidig vedlikehold/utskiftning av nett og renseanlegg slik at dette ikke kommer som ekstraordinær utgift i fremtiden.  Dersom driften går med overskudd, og gjeld og avsetninger til fremtidige investeringer er tatt hånd om reduseres årsavgift slik at regnskap går i balanse. 

§ 9 - Disposisjonsrett 

Foretaket har disposisjonsrett over hele ledningsnettet. Det vil si at andelshavere er forpliktet til å la vannverkets folk ha tilgang til nødvendige disposisjoner med ledningen i og utenfor huset. 

§ 10 – Fritak fra årsavgift 

Dersom vannet er totalt avstengt fra hovedkran hele året, 1.1-31.12, kan det søkes om fritak for å betale årsavgift for dette året. Søknad sendes til Styret, post@drangsholtvannverk.no  

§ 11 – Frakobling 

Dersom en bolig frakobles foretakets nett, skal det gis melding til Styret, og medlemskapet i foretaket opphører. Frakobling skal skje ved påkoblingspunktet på nettet, og utføres og dokumenteres av rørlegger.   

§ 12 – Oppdatering av lister 

Ved overtagelse av påkoblet bolig skal ny eier melde fra til Styret, med opplysninger om adresse og mobilnummer. Andelshaverne har for øvrig et ansvar for å bidra til å holde listen over andelshavere oppdatert. Ny informasjon om eierforhold og nye mobilnummer som skal inn i våre lister skal meldes til post@drangsholtvannverk.no  

§ 13 - Oppløsning 

Oppløsning kan ikke finne sted uten samtykke fra minst 2/3 av andelshaverne. Det må i så fall foreligge en alternativ form for vanntilførsel som er godkjent av Mattilsynet.  Foretakets verdier tilfaller først eventuelle kreditorer. Medlemmene i foretaket skal ha utbetalt andelsinnskuddene og innestående på medlemskapitalkonti, uten forrentning, dersom det er midler i foretaket etter at eventuell gjeld er dekket. Gjenværende midler og verdier utover dette skal gå til samvirkeformål .  

Drangsholt Vannverk 10.04.1958 revidert: 04.04.1990 

14.03.1991 

23.02.1993 

08.07.2010 

08.05.2012 

08.03.2018

16.03.2021 

Nyeste kommentarer

01.08 | 06:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtva...

01.08 | 06:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. t...

31.07 | 16:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

21.12 | 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre ett...