Siste nytt fra styret

Referater fra 2021

Referater fra 2019

Referater fra 2018

Referater fra 2017


25. april:  Referat fra styremøte

Referater fra 2016

11. januar: Referat fra styremøte

Referater fra 2015

25. august: Referat fra styremøte

referat fra møtet den 16.januar

Referat fra møte mandag 16. januar 2014.

Tor Punsvik (leder og sekretær), Katja Winsjansen, Camilla Fredriksen, Rune Risdal, Cindy Foss-Hauane, Leif Tore Strandbakken.  Camilla Mollestand og Thor Gunnar Elle var fraværende.

Møtet ble holdt hos Tor og varte fra kl. 08.30 til 10.00

Understreket og kursiv brukes på styremedlemmer og betyr gjerne oppfølgingsansvar.

Cindy og Leif Tore ble ønsket velkommen som nye styremedlemmer (som formelt riktignok må velges på kommende årsmøte).

Sak 01/14 Årsmøtet

Zoar er bestilt av Torfor årsmøte onsdag 12. mars, fra kl. 18 til 21. Invitasjon med øvrige orienteringer er kopiert opp, og fordeles i postkassen i løpet av uke 4. Cindy og Camilla F tar hovedansvar for innkjøp/baking av kaker og alle tar med 2 termoser med kaffe. Tor ordner engangskopper og tallerkener og 2 termoser med tevann og teposer. Regninger gis kasserer Rune(som fikk protokoller og instruksjoner fra Syvert på møte 17/1).

Sak 02/14 Innspill til trafikksikringsplan for Kristiansand kommune

Det var ingen motforestillinger til Tors utkast til innspill, som sendes Kristiansand kommune i uke 4. Kommunen oppfordres til å «sy sammen» aktuelle tiltak med Statens Vegvesen og Birkenes kommune.

Sak 03/14 Skidag 23. februar

Skidag planlegges i tråd med fjoråret suksess i samme området. Tor kontakter grunneier Bent Kallhovd. Detaljer og kart legges ut på nettsida av Thor Gunnar. Dersom forholdene er uegna 23. februar så prøver vi igjen 16. mars.

Sak 04/14 Skiløyper i Drangsholt/ Grødum området

Rune har fått klart alle underskriftene fra aktuelle grunneiere, og sender lista over til Tor som sørger for at det går søknad til de to kommunene om tillatelse til skuterkjøring med løypelegger så snart Thor Gunnar har klarert kjøring (eiers og eventuelt andre) med skutereier.

Sak 05/14 Leke- og samlingsplass

På Sigurd og Camillas F`s eiendom øst for Skilleveien er det utenfor dagens dyrka innmark et gjengrodd område med vassjuk jord etter at dike sprang der for mange år siden. Tor befarte område med nabo Åslaug Kvåle nylig, og hun aksepterer at det opparbeides leike-/samlingsplass så lenge dette ikke er rett utenfor hennes hus. Men først må området dreneres og Tor tar en prat med Sigurd for å drøfte om det er aktuelt å søke kommunal støtte til drenering/opparbeiding med kombinert formål å lage leke-/samlingsplass og brukelig innmark for oppdyrking.

Tor   referent

Sak 06/14 Turer

Det er enighet om at vi i første rekke satser på turer i nærområdet i år, og Leif Tore påtok seg å være styrets nærturperson – som mottar mobilnumre fra interesserte og sender ut melding når og hvor turer planlegges på kort varsel. Kano- og kajakkpadling er også aktuelle øvelser å innarbeide i slik varsling.

Takk for konstruktivt møte!

referat fra møtet 16. desember -13

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Referat fra møte mandag 16. desember 2013.

Tilstede

Tor Punsvik (leder og sekretær), Katja Winsjansen, Thor Gunnar Elle og Rune Risdal. Leif Tore Strandbakken, Camilla Fredriksen og Cindy Iren Foss-Hauane meldte avbud. Camilla Mollestad møtte ikke, men fikk innkallingen svært seint.

Møtet ble holdt hos Tor og varte fra kl. 08.30 til 09.45

Understreket og kursiv betyr oppfølgingsansvar.

Sak 31/13 Årsmøte og styrets sammensetning

Det bar enighet om å prøve å holde årsmøtet onsdag 12. mars, og Tor sjekker om Zoar er ledig da. I tillegg til årsmøtesaker er det aktuelt med fuglelivet på Drangsholt (lyd & bilder ved Tor) og lokalarkeologi. Tor spør Frans Arne Stylegard om han kan tenke seg å holde et innlegg.

Når det gjelder styret så foreslås følgende styre godkjent på årsmøtet:

Katja Winsjansen                   - leder

Tor Punsvik                             - sekretær

Rune Risdal                            - kasserer

Camilla Fredriksen                             - styremedlem

Cindy I. Foss-Hauane             - styremedlem

Camilla Mollestad                              - styremedlem

Leif Tore Strandbakken         - styremedlem

Thor Gunnar Elle                               - redaktør for nettsida

Rune og Tor tar et møte med Syvert på nyåret så overføringen av kassereransvaret formelt ordnes – banken varsles m.m. Magnhild Espegren er revisor.

Sak 32/13 Prioriterte oppgaver i 2014

Det var enighet om å satse på følgende primæroppgaver:

-        Presthåla skal vedlikeholdes og driftes. Aktuelt å drøfte lekeanlegg for de yngste. Sklie, huske m.m. Emil Espegren skal ha kr. 1000,- for bortleie av sin grunn til opparbeiding og bruk. Tor skaffer kontonummer og signert avtale.

-        St. Hans fest holdes som vanlig.

-        Nissefest på låven til Tomas og Marianne søkes videreført.

-        Ski- og akedag. Meget vellykket sist. Samme område – og Katja sjekker om samme sponsor.

-        Trafikksikkerhetsarbeidet opprettholdes. Tor lager utkast til uttalelse til trafikksikkerhetsplan for Kristiansand kommune, og søker å involvere Øyvind Brennsæter på Mjølemoen i trafikksikringsarbeid på Birkenessida.

-        Skiløyper og løypekjøring. Rune mangler bare Janne Kornbrekke av de sentrale grunneierne, og satser på å få henne i tale med det første. Thor Gunnar finner ut hvem som eier snøskuteren og om han kan tenke seg å leie den ut til vår kjøring. Tor søker kommunene om tillatelser til løypekjøring når navnene er klare.

-        Gapahuk ved Pirketjønn. Hvis snøforhold og transport ordnes tar Thor Gunnar ansvar for at nødvendige materialer fraktes inn i vinter og at dugnader planlegges til sommeren.

Det legges ut skriv i postkassene på nyåret om vinterens aktiviteter og årsmøtet.

Takk for konstruktivt møte!

Tor

referent

Styremøte 14 .mai 2013

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Referat fra møte torsdag 14. mai 2013.

Tilstede

Tor Punsvik (leder og sekretær), Katja Winsjansen, Rune Risdal og tidligere leder Hans Malterud som spesielt invitert i forbindelse med Presthålakonflikten. Syvert Fossdal, Camilla Fredriksen og Thor Gunnar Elle var fraværende.

Møtet ble holdt hos Tor og varte fra kl. 08.30 til 10.15

Understreket og kursiv betyr oppfølgingsansvar.

Sak 15/13 Oppfølging i Presthåla

Det siste brevet fra advokaten til Aase Birkeland var sendt ut før møtet og refereres ikke. Tor hadde vært og hentet tidligere protokoller og sakspapirer som lå hos Natalia Krageboen som tidligere sekretær for velet. Mye av møtet gikk til å saumfare tidligere sakspapirer om Presthåla. Både Tor og Thor Gunnar har snakket med folk som satt i det første styret fra 1991 for å finne klarhet i hvilke avtaler som den gang ble gjort med grunneierne før tiltak (rydding, legging av duk og påkjørsel av sand) ble søkt og iverksatt.

I referat fra styremøte i velforeningen av 15- august 1991 framgår det at Thomas Krageboen skulle ta kontakt med Helga Drangsholt for å gjøre avtale om bruk av hennes areal i Presthåla. Det framgår ikke av noen sakspapirer eller muntlig overlevering at det i ettertid er stilt spørsmål om denne åpenbare muntlige avtalen som den gang ble inngått. Før årsmøtet i velforeningen i 2010 sendte Hans egen innkalling til Tor Sverre Drangsholt og gjorde han oppmerksom på at tvisten i Presthåla ville bli et tema på årsmøtet. Tor Sverre Drangsholt sendte sin fullmektige Roy Arne Drangsholt til årsmøtet, og som referert i årsmøteprotokollen «opplyste imidlertid at avtalen om bruksrett likevel opprettholdes, innskjerpet at bålområdet må avgrenses og holdes ryddig». Tomas Gabrielsen og Jesper Lassen står oppført under årsmøteprotokollen, men vi fant ikke signert eksemplar.

Det var enighet om videre oppfølging i saken:

Før det lages utkast til advokaten til Aase Birkeland tar Tor kontakt med kommuneadvokat og jurist han kjenner med kompetanse for å drøfte om kravet om fjerning av duk og sand er juridisk holdbar. Tor kontakter også Kristiansand kommune ved nærmiljøkonsulent Terje Askildsen for å få klarhet i vårt kollektive medlemskap i et av Norges velforbund og avklarer om vi kan få juridisk bistand derfra. Brev bør gå til advokaten før 1. juni som er satt som oppryddingsplikt. Det er uansett ikke mulig å gjøre tiltak før vannstanden i elva er på et langt lavere nivå enn for øyeblikket.

Det må undersøkes hvor vi kan få laget skilt for å markere hvilken del av Presthåla velforeningen har bruksavtale for. Emil Espegren har fått utkast til bruksavtale til underskriving. Emil har også søkt Fylkesmannen i Vest-Agder om tillatelse til å gjøre nødvendige tiltak ved opparbeiding av ny bade- og lekestrekning langs elva.

Thor Gunnar sørger for å legge ut advokatens siste brev på nettsidene, og dette referatet.

Sak 16/13 Dugnader i Presthola.  

Dugnad i Presthola i vår er planlagt Tirsdag 4. juni, men dersom ikke elva faller veldig mye og fort må denne dugnaden utsettes, muligens til etter St. Hans på et tidspunkt med lav vannstand i elva.

Tirsdag 11. juni kjøres ordinær dugnad med forberedelse til St. Hans feiring. Det kjøpes inn en søppeldunk maken til den som ble innkjøpt i fjor, slik at vi ikke trenger frykte for kapasiteten. Tor sørger for bestilling av søppeldunk og sand fra Rugsland i forkant av dugnaden.

Camilla & Katja tar som tidligere avtalt hovedansvaret for planlegging av sjølve St. Hans festen.

Sak 17/13 Informasjonstavle

Tomas setter opp igjen infotavla på Zoar, og den inneholder siste info-skriv.

Sak 18/13 Vandretur fra Urdalen søndag 1. september

Det var sist møte enighet om å legge årets vandretur fra sør, og gjerne i samarbeid med historielaget. Tor har klarert samarbeidet med historielagets leder Trygve Tønnessen. MEN etter at infoskriv ble delt ut viser det seg at svært sentrale ønskede deltakere (Beint, Tom, Oddleiv og undertegnede) deltar i stor festivitas kvelden og natta før og kan ikke påregnes som deltakere. Styret bes derfor revurdere tidspunkt og forskyve arrangementet til 8. september. I så fall legges det info på nettsida om dette og egen informasjon formidles midt i august.

Takk for konstruktivt møte!

Tor

referent

Fra fjorårets fellestur .

referat fra styremøte 18.april - 13

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Referat fra møte torsdag 18. april 2013.

Tilstede

Tor Punsvik (leder og sekretær), Katja Winsjansen, Camilla Fredriksen, Rune Risdal og Thor Gunnar Elle. Syvert Fossdal var fraværende.

Møtet ble holdt hos Camilla og varte fra kl. 20.30 til 22.15

Understreket og kursiv betyr oppfølgingsansvar.

Sak 8/13 Leke- og oppholdsområde på Drangsholt

Tor orienterte om befaring han og Rune hadde med nærmiljøkonsulenten i Kristiansand kommune, Terje Askildsen, 9. april. Askildsen mente det var lite aktuelt for kommunen å akseptere det forslaget velforeningen hadde om å tilrettelegge areal for lek/opphold bak postskuret innerst i Skilleveien. Men han var mer positiv til å godkjenne, og muligens bistå i opparbeiding av et område på minimum 50 m2 utenfor dyrkamarka – i retning Myrkroken. Dette arealet må i så fall dreneres og opparbeides. Askildsen og jordbrukssjefen i kommunen stilte gjerne på en befaring med velforeningen i siste halvdel av mai dersom det var ønskelig å gå videre med prosjektet i dette området. Camilla og grunneier Sigurd Krageboen må først vurdere dette, og finner de det interessant må de berørte naboer involveres. Så snart det er tatt stilling til om dette er interessert varsles Tor som kontakter kommunen ved nærmiljøkonsulent og jordbrukssjef om eventuell befaring eller ikke.

Sak 9/13 Oppfølging i Presthola.  

Tor hadde drøftet konflikten med jurist, og foreslo at det det ble sendt et brev umiddelbart til motpartens advokat der krav om fjerning av duk og sand ble avvist. Dette tiltaket ble foretatt i 1991 etter muntlig avtale daværende eier Helga Drangsholt, og uten noen forpliktelse om tilbakeføring. Velforeningen anser derfor at duken er en del av arven ny eier fikk med seg ved overdragelse, og ikke velforeningens ansvar. I brevet til advokaten bes velforeningen varsles dersom duk skal fjernes slik at foreningen kan påse at ikke duken på Emil Espegrens eiendom skades. Det vil også orienteres om at velforeningen setter opp et skilt ved merkestolpen hvor det står hvor velforeningen har avtale og hvor benker skal stå. Badeflåten vil bli flyttet, 2-3 metter østover inn på Emil Espegrens eiendom. Utkast til brev til advokaten følger vedlagt og kan kommentes av alle innen tirsdag utgangen av mandag 22. april, for deretter å sendes av Tor.

Thor Gunnar og Tor hadde befaring med Emil Espegren 17. april i Presthola og ble enige om å forlenge badeområde ca. 15 meter inn på Emils eiendom. Tor utarbeider forslag til kontrakt mellom Emil og velforeningen om årlig leie – og velet betaler kr. 1000,- i årlig leie. Se vedlagte utkast som alle kan respondere på innen utgangen av mandag 22. april. Det skulle ikke være behov for å fjerne trær, men Emil ga velforeningen frihet til å frisere trærne etter eget ønske.

Dugnader i Presthola i vår : Tirsdag 4. juni holdes første dugnad – med legging av duk og påkjøring av sand. Tor sjekker om Roald Johanson i Kilåsveien har duk og gjør avtale, mens Katja hører om Rune Vik kan bistå med traktor i spredningen og hvordan tilkjøring av sand har vært ordnet tidligere. Tirsdag 11. juni kjøres ordinær dugnad med forberedelse til St. Hans feiring. Det kjøpes inn en søppeldunk maken til den som ble innkjøpt i fjor, slik at vi ikke trenger frykte for kapasiteten. Tor sørger for bestilling.

Camilla & Katja tar hovedansvaret for planlegging av sjølve St. Hans festen.

Sak 10/13 Planlegging av løypenett og gapahuk ved Pirketjønn

Rune er hovedansvarlig for å få muntlig avklaring med aktuelle grunneiere når det gjelder løypenettet i skauen og innen bygda, mens Thor Gunnar er hovedansvarlig for arbeidet med gapahuken. Gapahuken blir stående på Tomas Gabrielsens eiendom, men kjøring av materialer må avklares med Janne Kornbrekke og Linn Homme som eier veiene det må kjøres på. Når muntlige avklarer om løyper er klarert sendes skriftlige avtaler for undertegning, da disse er en forutsetning for å få kommunale tilskudd og tillatelse til å bruke snøskuter for oppkjøring av løyper. Det opplyses i informasjonsskrivet til husstandene om at de som ønsker å bistå i gapahukarbeidet kontakter Thor Gunnar.

Sak 11/13 Trafikksikringsarbeidet

Tor oppsummerer tidligere innsats og oversender henvendelse til Ingeniørvesenet i Kristiansand kommune v/ Kjelsaas og ber om at tiltak blir satt på prioriteringslista til kommunen. Kopi går til våre politikere.

Når det gjelder trafikksikringsarbeid på Birkenessida fra velforeningen side forutsetter det at noen av beboerne på Grødumsiden engasjerer seg.

Sak 12/13 Informasjonstavle

Tavla som stod på veggen på Zoar måtte tas ned, men Tor tar en prat med Tomas Gabrielsen om muligheten for å sette ned stolper til å feste tavla i på bakken ved siden av bygget.

Sak 13/13 Vandretur fra Urdalen søndag 1. september

Det var enighet om å legge årets vandretur fra sør, og gjerne i samarbeid med historielaget. Tor tar en prat med Beint om deltakelse/orienteringer underveis og samarbeid med historielaget.

Sak 4/13 Informasjonsskriv

Tor lager utkast til informasjonsskriv til husstandene, og vedlagt følger utkast som bes vurdert av alle, og merknader meldes inn til Tor innen utgangen mandag 22. april.

Takk for konstruktivt møte!

Tor

referent

foto : K. Bjelland

Årsmøtet 12.mars 2013

Referat fra Årsmøtet for Drangsholt & Grødum vel 2012.

12.mars 2013

1. Valg av:

- møteleder og referent

Thor Gunnar Elle ble valgt til referent og møteleder.   - to personer til å undertegne protokollen

Anne Katrine Solbakken og Beint Foss ble utpekt til å undertegne protokollen.

2. Styrets årsberetning – hva har skjedd siste år?

Tor Punsvik (leder) gikk gjennom beretningen fra siste års aktiviteter i regi av vellet. Innspill fra salen om at Telenor har planer om å strekke fiberkabel på jordene bak Lehavnen i løpet av vinteren 2014.

Årsberetningen er vedlagt nedenfor. I beretningen ble det ikke tatt med at Kenneth Winsjansen også hadde sponset medaljer og premier i de yngste skientusiastene på ski – og Ake dagen i mars.  

Årsberetningen ble tatt til etterretning

3. Regnskap – og nye innbetalingsrutiner

Styrets nye kasserer, Syvert Fossdal orienterte kort om den økonomiske situasjonen, som for øvrig er tilfredsstillende.

4. Valg

Styret har i år manglet ett styremedlem og ønsker å supplere med ett til. Årsmøtet fant ingen kandidater og styret ble gitt fullmakt til og supplerer styret med ett styremedlem etter egen ønske.

5. Aktuelle saker;

-         Jordskifte i Presthola og krav om fjerning av sand og duk innen 1/6-13

T. Punsvik gikk gjennom de faktiske forhold i med henvisning til sakens dokumenter.  Aase Birkeland har gjennom sin advokat pålagt velforeningen å fjerne duk og sand fra hennes eiendom i Presthola innen 1.juni i år. 
Styret presenterte planer for møte denne utfordringen . Etter innspill på møtet ble styret oppfordret til undersøke lovligheten av pålegget.

Ny badeplass må anlegges lenger nord. Dette er et arbeid som krever mye kompetanse og arbeid.

Ingrid Jæger vil drøfte denne saken med kommuneadvokaten.

Styret har årsmøtets aksept på å gå videre med saken slik den ble framlagt på møtet.

Alle saksdokumenter i saken vil fortløpende bli lagt tilgjengelig for alle på nett under fanen “ Konflikten i Presthola “

-         Arbeidet med løyper og gapahuk

Rune Risdal orienterte om planene med å lege en løypetrase opp til Pirketjønn via Hestvann og tilbake ned til Drangsholt. Det anlegges en ny gapahuk på øst siden av Pirketjønn. Det er innkjøpt løypelegger.

-         Trafikksikringsarbeidet

TPunsvik orienterte om arbeidet så langt. Vellet vil følge opp kontakten med kr.sand åten å få gjennomslag på. kommune og Statens veivesen.  Politikerne mener at den sikreste må er å få saken på sakskartet til byutvikling styret

-         Internett og mobildekning

 T. Punsvik orienterte. Foss er ikke tatt med i fiberanlegget. Innspill fra salen om arbeidet kan forventes oppstart i sept 2013. Ingrid Giæver vil ta dette opp med rådmannen og Telenor.

-         Andre nærmiljøtiltak å ta initiativ til andre miljøtiltak i bygda. Ingen bør sitte inne med gode ideer.

Litt uklar post, men ment som en oppfordring til at andre må

Til slutt orientert Arvid om ny tiltak i Tveit:

  • Gang- og sykkelsti på Hamresanden
  • Forslag om å legg ned Hamretun barnehage ble lagt død.
  • Flerbrukshall for Tveit befolkninga ble utsatt igjen
  • Ny Kjevikvei ble igjen lagt ut på høring med nye alternativer. Vanskelig sak.

6. Beint Foss forteller om navn og ord i lokalhistorisk sammenheng, eks. hvorfor det nå heter Tofdalsfjorden og Tofdalselva.

Som vanlig var Beint klar og tydelig og øste litt av sin kunnskap om dette evnet. Det ble klart fro de fremmøtte hvorfor staveendringen måtte komme.

7. Tor Punsvik viser bilder og forteller litt om spennende fugleliv på Drangsholt Dette måtte gå ut da Pc ‘en kollapset rett før framvisning. Tor vil komme tilbake til dette en annen gang.

Årsberetning 2012/13

DRANGSHOLT OG GRØDUM VELFORENING

ÅRSBERETNING 2012-2013

Styret 2012/13:  Tor Punsvik (leder/sekretær)                                            UTKAST PER 3/3

                           Natalia Krageboen (sekretær) avløst fra 1/1-13

                           Magnhild Espegren (kasserer) avløst fra 1/1-13

                           Camilla Fredriksen (styremedlem)

                           Rune H. Risdal (styremedlem)

                           Katja Winsjansen (styremedlem)

Thor Gunnar Elle har vært redaktør for velforeningens hjemmeside http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net

AKTIVITETER :

- St. Hans I juni deltok store og små i den vanlige vårdugnaden i Presthåla. Vi feiret St. Hans-aften med et mindre bål enn tidligere, men stemningen og oppslutningen om festen var like god som tidligere år.

- Samlingssted sentralt i bygda. Velet ønsker å få til en samlingsplass for store og små sentralt i bygda, og søkte Kristiansand kommune om tillatelse til midlertidig å omdisponere et hjørne av jordet til Sigurd Krageboen innerst i Skilleveien. Kommunen avslo pga. dette er dyrka mark og jordvernet står sterkt, og anmodet om at alternative områder ble undersøkt. Styret har «snudd de steiner» som kunne være aktuelle uten å finne alternative arealer/løsninger og fornyet tidligere søknad til kommunen med den begrunnelse. Kristiansand kommune v/ nærmiljøkonsulenten og velforeningen skal ha felles befaring like over påske.

- Utfisking av suter i Kilen. Velet og elveeierlaget søkte fylkesmannen også for siste år om lov til å bruke garn og ruser i Kilen for å redusere bestanden av den uønska fremmedfisken suter. Styreleder Tor og sønn Sverre stod for utfisking og 98 suter ble tatt (49 færre enn i 2011) – den største på ca. 800 gram. Prosjektet vil bli videreført og suter har blitt servert med hell ved flere anledninger. Vi trenger flere deltakere!!!

- Gapahuken på Falkodden ved Drangsholtvann. En del besøk har det vært til dette flotte tiltaket iste året, og flere overnattinger. Men potensialet for økt bruk er stort, fisken flott og fiskekort kan løses på Joker. Prøv en tur.

- Vandretur fra Kleivane til Foss. Søndag 2. september arrangerte velforeningen en vandretur fra Kleivane (retning Erkleiv) på den gamle postveien til Foss. Buss ble satt opp fra Zoar, og Beint Foss ga historiske godbiter underveis.

- Fibertilbud fra Telenor. Håpløst tilbud om internett ble tatt opp med bystyremedlemmer fra Tveit på møte høsten 2011, og de skal ha ros for å ha fulgt denne saken opp slik at medlemmer på Drangsholtsiden i Kristiansand nå har fått et utmerket fibertilbud. MEN til tross for flere purringer fra beboere på Foss overfor Telenor og velforeningens initiativer overfor politikerne har det så langt ikke lykkes å få Telenor til å gi beboerne på Foss et tilbud.

- Mobildekning. Dårlig mobildekning ble også tatt opp med våre Tveitpolitikere høsten 2011, og det jobbes politisk med å bedre tilbudet.

- Ski- og løypenett. Velforeningen har brukt tilskuddsmidler fra Kristiansand kommune til innkjøp av sporlegger og har inngått muntlig intensjonsavtale med eier av snøskutereier om løypekjøring. Det jobbes med å få skriftlige avtaler med de aktuelle grunneierne før det søkes kommunene om tillatelse til oppkjøring av løyper med snøskuter og sporlegger. Dette ta styret sikte på å ha på plass i god tid før kommende sesong.

- Nissefesten. Første lørdag i desember var over 60 små og store samlet til nissefest på låven hos Marianne og Tomas, og nissen fra nord med assistent sviktet oss ikke i år heller. Tomas stilte med hest og karjolkjøring, og arrangementet var svært vellykket som alltid! 

- Ski- og akedag. Søndag 3. mars arrangerte velforeningen ski- og akedag, i år på Foss.

- Trafikksikringsarbeidet. Velforeningen fikk ikke gjennomslag for sine foreslåtte tiltak overfor Statens Vegvesen, til tross for at både deres og Kristiansand kommunes representanter under befaring høsten 2011 var enig om farlige strekninger og behov for tiltak. Fartsdumper ved utløp Skilleveien og ved hengebrua, samt flytting av 50-sone skilt var blant foreslåtte tiltak. Velforeningen ønsker å bedre sikkerheten ved snuplassen på Grødum og området, hvor det også foregår nybygging og befolkningsvekst. Styret vil gjerne ha med engasjerte beboere i dette området i trafikksikringsarbeid overfor Birkenes kommune og Statens Vegvesen!

- Nettsida. Nettsida er en suksess og besøkstallet er stort. Styret har åpnet for at sentrale sponsorer for velforeningens arbeid skal kunne reklamere på nettsiden. Det gjelder i første omgang Joker Snarkjøp på Solsletta som gjennom flere år raust og velvillig har sponset mat og drikke på de årlige nissefestene på låven til Tomas og Marianne. Tilsvarende har bygdas gode og engasjerte rørlegger Kenneth Winsjansen sponset den nylig avholdte ski- og akedagen på Fossesida og får omtale på nettet. Andre lokale aktører står for tur! Medlemmer oppfordres til å fore redaktøren med aktuelle saker og fotos til nettida – sendes myrkrogen@gmail.com

ANDRE SAKER :

- Styret har hatt 5 møter i året som har gått.

- Velforeningen har et nokså stabilt antall betalende medlemmer (ca 60), og 

  økonomien må karakteriseres som svært tilfredsstillende.

- Styret ønsker innspill til saker, men særlig frivillige som kan bistå styret i enkeltsaker de kan tenke seg å engasjere seg i!

En ekstra takk til dere som har gitt en ekstra hånd i forbindelse med dugnad

  og andre aktiviteter i velforeningens regi, og styret vil også rette en takk til de  

   som har deltatt i de arrangementene vi har gjennomført dette året.

Drangsholt 12. mars 2013

For styret

Tor Punsvik

Leder av styret

styremøte

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Referat fra møte tirsdag 30. oktober 2012.

Tilstede

Tor Punsvik (leder), Katja Winsjansen, Camilla Fredriksen og Thor Gunnar Elle. Magnhild og Natalia var sjuke og Rune forhindret.

Møtet ble holdt hos Camilla i Skilleveien.

Sak 24/12 Nissefest på låven hos Tomas og Marianne lørdag 8. desember kl. 16-18

tar nisseansvar, og legger ut info på nettsida.

Katja

sjekker med Liv Aarli om avtale med Jan (Joker-Solsletta) om grøt, saft m.m.

Tor

hører med Tomas om mulig hestekjerrekjøring.

Katja & Camilla

har hovedansvar for planlegging og innkjøp (duker, bestikk m.m.) Vi trenger et enklere musikkanlegg til egna julemusikk.

Thor Gunnar

Sak 25/12 Samlingssted i bygda.

Etter betenkingstid fant Sigurd Emil Drangsholt ut at han ikke ønsket å leie ut arealet bak låven sin til velforeninga på midlertid basis. Det var enighet om å fremme den gamle søknaden om å få benytte jordekanten til Sigurd som tidligere. Tor sørger for at søknaden fremmes for kommunen.

Sak 26/12 Sponsing på nettsida .

Foruten Joker-Jan er også andre i bygda interessert i å sponse arrangementer mot «reklame» på nettsida. Thor Gunnar følger opp og presenterer opplegg på neste møte.

Sak 27/12 Løypekjøring i vinter?

snakker med løypesjef Rune om mulig bruk av skogsveiene inn til Hessvann og Stemtjønn (Fossesida) som løypetraseer.

Thor Gunnar

etterspør skuterbistand på nettsiden, og

Camilla

(Sigurd) sjekker mulig bruk av skuter de har til oppbevaring på låven.

Rune og Tor

besørger innkjøp av løypelegger.

Tor

sjekker med parkavdelingen i Kristiansand kommune og med

om muligheter for dispensasjon til skuterkjøring for løypelegging.

Tor

Sak 28/12 SMS-tjeneste for varsling av arrangementer.

Thor Gunnar sjekker med vannverket om vi kan få tilgang til deres mobiltelefonlister. Ellers etterspørres mobilnumre på infoskriv som Tor utarbeider (neste punkt).

Sak 29/12 Infoskriv og infotavler

Infotavla som stod på Zoar måtte ned, etter henstilling fra styret i Zoar. Alternativt kan stolpe settes opp i området, eller tavla kan settes opp annet sted i bygda. Tas opp på neste møte. Tor lager infoskriv for postkassene om nissefesten m.m.

Sak 30/12 Fibertilgang i bygda.

Drangsholtsiden av bygda har fått sitt, men Telenor har ikke villet installere på Fossesiden. Tor ber politikerne følge opp dette i det orienterings- og takkeskrivet som sendes våre politikere.

Sak 31/12 Trafikksikringstiltak.

Tor

sjekker med Kristiansand kommune tidspunkt for å spille inn trafikksikringsforespørsel i henhold til kommunens trafikksikringsplan.

Tor

kontakter

for befaring på Birkenessiden, nytt boligfelt m.m. og oppfølging av kommunens trafikksikringsplan. Prøver å få med Iren Sommerseth og Øyvind Brennsæter på Mjølemoen i arbeidet.

Dette er som ventet en krevende oppgave.

Sak 32/12 Jordskiftesaken i Presthola

Tor sjekker status for saken med Marnar jordskifterett

Neste møte blir onsdag 28. november – hvem melder seg som vertskap?

Det nye styret har en plan!

ORIENTERINGER FOR 2012

Utkast per 29. april

Det nye styret valgt på årsmøtet 20. mars

Tor Punsvik (leder)                               telefon 38 01 46 04 / 90 61 94 71

Natalia Krageboen (sekretær)           telefon 94 15 98 21

Magnhild Espegren (kasserer)          telefon 37 27 92 24 / 91 37 37 10

Rune H. Risdal (styremedlem)          telefon

Katja Winsjansen (styremedlem)    telefon

Camilla Fredriksen (styremedlem)telefon

Thor Gunnar Elle (nettredaktør)      telefon 41 23 47 36

Informasjonsarbeidet

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på velforeningens nettsidene, http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/ og de medlemmer som ønsker direkte varsling om aktiviteter kan sende mobilnummer og/eller e-postadresse til nettredaktør Thor Gunnar på thorelle@broadpark.no

I disse dager setter også velforeningen opp ei låsbar informasjonstavle på frontveggen til Zoar hvor det går an å holde seg løpende oppdatert på aktiviteter, meldinger og oversikt over styret.

Dugnad i Presthola 15. mai

Det innkalles til dugnad i Presthola tirsdag 15. mai fra kl. 17.00, og folk er naturligvis hjertelig velkomne til å komme seinere. Ta gjerne med river, trillebårer, spader og lignende. En termos kaffe å litt å bite i er heller ikke å forakte.

St. Hans aften

Tradisjonen tro arrangerer velforeningen St. Hans feiring i Presthola. Velforeningen vil sørge for materialer til bål, og det er ikke anledning til å kjøre trevirke til bål med mindre dette er avklart med styret i velforeningen. Grillene tennes klokka 17.00.

Fiberoppkobling

Etter at velforeningen tok opp det svært dårlige internett- og mobildekningstilbudet vi har her i bygda med våre politikere har det blitt fart i sakene. Forhåpentligvis har de som har tegnet avtale med Telenor fiberløsning på plass rett etter sommeren, med telefon, tv og internett i samme pakke.

Vandretur fra Erkleiv til Foss 2. september

Søndag 2. september tar velforeningen sikte på en felles vandretur for interesserte fra Erkleiv til Foss, og følge den gamle postruta. Løypa er lettgått, og det blir både historiske orienteringer og raster underveis. Nærmere detaljer kommer når det nærmer seg, men kryss av datoen i kalenderen!

Sponsing av næringsdrivende på nettsidene

Styret har drøftet å sponse næringsdrivende som har støttet opp om velforeningens arbeid, eller som medlem er næringsdrivende i bygda og kan tenke seg å få litt omtale. Dette ble tatt opp på årsmøtet og da det ikke kom motforestillinger kjører velforeningen et prøveprosjekt med sponsing kommende år.

Velforeningens øvrige engasjement

·       Vi fikk ikke skiløypenettet fra bygda og til møtende løypenett i Birkenes og Lillesand på plass denne vinteren, men jobber videre med sikte på at dette er på plass før neste skisesong. Det satses på investering i sporlegger, og bygging av gapahuk langs løypa.

·       Trafikksikringsarbeidet er en viktig del av velforeningens engasjement, og dette følges opp i forhold til Statens vegvesen og kommunene Kristiansand og Birkenes.

Høynet årskontingent

Velforeningen har høye ambisjoner, og tiltak og aktivitet koster. Styret har med årsmøtets aksept høynet den årlige medlemskontingenten til kr. 200,-, jf. den vedlagte bankgiroen. Vi ber om betales omgående. På forhånd takk!

Lyst til å få utløp for engasjement?

Velforeningen vil gjerne komme i kontakt med medlemmer som kan tenke seg å være med å jobbe for saker de er engasjert i her i bygda. Det kan være å delta i oppgaver som allerede pågår, eller nye det er ønskelig å starte. Kontakt styret!

Styremøte 13.juni -12

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Referat fra styremøte 13. juni 2012

Tilstede

Tor Punsvik (leder & referent)

Katja Winsjansen

Magnhild Espegren

Thor Gunnar Elle

Kopi

Camilla Fredriksen, Natalia Krageboen og Rune Risdal

 (fraværende)

Sak 23/12 St. Hans feiring Presthola

Thor Gunnar, Magnhild, Rune og Tor er alle forhindret fra å delta på St. Hans feiring i Presthola i år. Katja skal delta og forhåpentligvis også Natalia og Camilla. Kulegrillene står på låven hos Tomas og Tor har avtalt med Tomas at han frakter grillene ned til Presthola på St.Hans – tidligere på dagen. Tor sørger for at de oppblåste fotballene legges med kulegrillene. Tomas ga også klarsignal for at toalettet på Zoar blir tilgjengelig denne kvelden. Han og familien vil imidlertid ikke være til stede. Magnhildskaffer to sekker tørr ved til bål, oghandler inn 8 sekker grillkull, tennvæske og søppelsekker og setter dette hos Katja. Tor bestilte etter møtet et nytt søppelstativ til Presthola, som erstatter det som lokket har forsvunnet på.

Sak 24/12 Vaktlister for renhold og tilsyn med Presthola

De som var på møtet foretok følgende ukesfordeling av tilsyn/søppeltømming i Presthola:

Katja (uke 25 & 26), Tor (uke 27 & 28), Magnhild (uke 29 & 30), Thor Gunnar (uke 31). Rune, Camilla og Natalia oppfordres til innbyrdes å fordele ukene 32, 33, 34, 35, 36, 37. Når fordeling er foretatt meldes vaktlista til Tor. Det vil ligge søplesekker i bunn av søppeldunkene. Det kan avtales henting av ferdig snørte søppelsekker med Rune Vik som jobber på Randesund avfallsanlegg, men da må sekkene settes kvelden før ved bommen og Rune kontaktes i forveien på en av nummerne 38 06 34 10/ 900 77 420/ 997 79 591.

Sak 25/12 Nettoppslag

Thor Gunnar lager nettsak der folk som har leiker egna for Presthola oppfordres til å ta det dit som det ikke er i annen bruk. Det legges også ut informasjon om St. Hans. Grillene er varme fra kl. 17.00 og bålet tennes kl. 20.00. I

Sak 26/12 Vandretur fra Erkleiv til Foss søndag 2. september

Velforeninga bestiller og bekoster buss som starter fra Zoar kl. 12.00 søndag 2. september. Turen tar 2-3 timer, og det blir lagt inn lengre pause til bespisning ved gapahuken til Bent Kallhovd ved vannet øverst. Tor har avklart bruk av gapahuk m.m. ved Stemtjønn, og Bent var bare positiv til at den ble brukt. Mellom Stemtjønn og Skådane er det et parti av stien som trenger rydding, men som forhåpentligvis blir foretatt i samarbeid mellom kommunen og Bent i løpet av sommeren. Beint Foss har sagt seg villig til å gi en historisk orientering om trase, den gamle postveien, under marsjen. Det legges ut egen info tidlig i august på nett/tavle.

Sak 27/12 Avslag på søknad om midlertidig omdisponering av hjørne av jorde ved Skilleveien til leke-/samlingsområde.

, til inngjerding/opparbeiding for å få en samlingsplass sentralt i bygda. Da kommunen vurderer dette som fullverdig dyrkingsarealer og hensynet til jordvernet holdes høyt ble søknaden fra velforeningen om midlertidig omdisponering avslått. Vi får fortsette søket etter egna arealer, og det mest nærliggende er å forsøke motstående areal på andre siden av Skilleveien – branntomta til Sigurd Emil Drangsholt. Thor Gunnar har hatt kontakt med Sigurd Emil Drangsholt tidligere, og han bor i Oslo, men har visstnok planer om å flytte hit en gang.

Thor Gunnar

ringer og spør om det er aktuelt å leie ut et areal til opparbeiding/drift som midlertidig leke- og samlingssted.

Sigurd Krageboen var så elskverdig å tilby en jordekant, ca.

Sak 28/12 SMIL-prosjekt, miljøtiltak i landbruket

I 2008 ble det søkt tilskudd til å utarbeide en plan for opprydding/hogging av en del av krattet nede på myra. Tilskudd på kr. 10 000,- (av søkte kr. 30 000,-) ble bevilget, men skulle ikke utbetales før plan for tiltaket forelå. Det ble søkt kommunen om utsettelse på gjennomføring og det ble gitt, med virkning til  

Sak 29/12 Neste styremøte

Vi bør få til et styremøte i siste halvdel av august – meld gjerne tilbake hvilke datoer i ukene 33, 34 og 35 det passer/ikke passer. På forhånd takk og ha en fortreffelig sommer!

Hilsen

Tor (referent)

St.Hans i Presthola blir mer og mer populært.

styemøte 25.jan 2012

DRANGSHOLT & GRØDUM VELFORENING

Ved leder Tor Punsvik  Drangsholtveien 51  4658 Tveit

Referat fra styremøte 23. januar 2012

Tilstede

Tor Punsvik (ref.)

Magnhild Espegren

Thor Gunnar Elle

Rune Risdal

Kopi

Eirik Karlsen

Hans Malterud

Anne Kathrine Solbakken

Møtet ble holdt hos Tor, startet klokka 20.30 og ble avsluttet klokka 22.00

Saksorden

01/12 internett og mobildekning . En del har fått besøk av Telenor med forespørsel om fibertilkobling (telefon, internett & TV). Vi er usikre på hvor seriøst det nå satses. Tor sender orientering og forespørsel til politikerne våre.  

02/12 trafikksikring. På befaring med Kristiansand Ingeniørvesen v/ Per Kjelsaas og Statens Vegvesen v/ Arve Trælandshei deltok Tor fra Velforeninga og Arvid Omdal fra politikerne. Det var enighet om at veien var svært utrygg på flere strekk og behov for tiltak. Noen av disse tiltakene vil kreve betydelige arealinngrep og endringer langs riksvei 41, og må behandles i kommunens langsiktige trafikksikringsplan. Men det kom ikke fram motforestillinger til tiltak av kortere tidsperspektiv i regi av Statens Vegvesen og det var enighet i styret om at:

-         Det foreslås trafikkdumper med fotgjengerovergang på følgende punkter langs RV 41;

o      Ved tilkomst fra Skilleveien til RV 41, over til bussholdeplass. Dette vil bl.a. bidra til at farten på biler reduseres på det svært farlige strekket og svingen ved Bjørn Wiig sitt hus.

o      Ved hengebrua til Foss, hvor trafikken kommer svært brått østfra.

-         Fartsgrense 50 km/t flyttes vestover til innkjørsel mot Kilåsen/Drangsholtveien av hensyn til ferdsel til og fra Presthola. Øvrige tiltak ved Presthola konkretiseres og sendes som innspill til kommunens trafikksikringsplan sammen med påpeking av reguleringsbehov i området vest av tilkjørsel fra Skilleveien.

-         Fartsgrensa 60 km/t flyttes vest av Bent Kallhovd sitt hus hvor det i dag er 80 sone gjennom bebyggelsen.

I brev til Statens Vegvesen påpeker vi at mange skolebarn må ferdsel ved og over riksveien til buss, og det forventes en trafikkøkning gjennom bygda når ny bebudet bom er på plass på E 18 ved Lillesand. Tor lager snarest utkast til brev til Statens Vegvesen for kommentering.

03/12 skiløyper. Rune orienterte om status. Løypenettet inn til Pirketjønn skulle være greit, men endelig trasee nordover igjen er stadig uavklart – både fordi en større grunneier ikke ønsker løyper på sin grunn og på grunn av den pågående store hogsten til Tomas Gabrielsen. Rune jobber videre på saken sammen med Hans Otto. Tor lager utkast til søknad om tilskudd til sporlegger (ca. kr. 10 000.) og bygging av gapahuk (Pirketjønn + +? Kr. 6 000). Vi søker begge kommunene og antyder egeninnsats i størrelsesorden kr. 5 000.

04/12 Informasjonstavler. Tavlene forutsettes betalt og brukt av velforening og vannverk i felleskap. Det er ønskelig på sikt på ha 4-5 tavler i bygda (Zoar, ved bussnuplass Grødum, ved hengebrua og innerst i Skilleveien)  Tor presenterte et par varianter hentet fra internett, men grundigere undersøkelse av pris og kvalitet må gjøres. Tavlene skal kun inneholde info fra de to styrene, og må kunne låses. Det var enighet om å kjøpe inn ei tavle i første omgang og sette den på veggen til Zoar. Tor har snakket med Tomas Gabrielsen som ikke trodde det ville være noe problem. Tor gjør forespørsel til styret i vannverket om valg av tavle før bestilling.

05/12 fellesområde ved Skilleveien . Sigurd Krageboen har signalisert at vi kan disponere et areal bak postkassehuset i krysset innerst på myra og han og Tor hadde befaring der 15. januar. I størrelsesorden 40 m2 foreslås avgrenset med gjerde, med utgangspunkt postkassebua innerst på Skilleveien.

Det var enighet om investere i følgende materiell;

-         Ca 35-40 meter gjerde med metallstolper

-         Sandkasse med lokk for å hindre etablering av kattedo

-         2 benker og bord – tilsvarende som i Presthola

-         Huske – må være solid og trygg

Det er viktig at vi ikke påtar oss noe som vi sikkerhetsmessig ikke kan ta ansvar for. Området slås med grasklipper og vil etter kort tid bli som en plen. Hans Otto leier arealene rundt av Sigurd.

06/12 Årsmøtet, felles med vannverket. Følgende to tirsdager ble ansett aktuelle 13. og 20. mars, og Tor har klarert med Tomas at Zoar er ledig begge dager. Anne Katrine bes snarest mulig avklare med styret sitt hvilke av de to foreslåtte datoer som passer best så medlemmer kan informeres. Jeg kunne tenke meg å foreslå at de to styrene disponerer halve tida på årsmøtet hver og at møtet holdes innen tidsrammen kl. 19 – 22.

07/12 Valg av nye medlemmer til styret. Anne Katrine, Hans og Eirik går ut av styret. Vi bør ha forslag til nye medlemmer klart før årsmøtet, sjøl om benkeforslag naturligvis kan fremmes på møtet. Camilla Fredriksen (gift med Sigurd Krageboen) har sagt seg villig til å gå inn i styret. I tillegg kom det forslag om å spørre Katja Hilkku (gift med Kenneth Winsjansen) og Linn Grødum Homme. Magnhild spør Linn og Tor Katja.

08/12 Aktiviteter første halvår. Dersom det blir egna ski-, ake- eller skøyteforhold innkalles til familiedag (lørdag eller søndag) på kort varsel.

09/12 Økonomi . Magnhild kunne opplyse at velet hadde ca. kr. 20 000,- på bok. Det går søknad om støtte til Birkenes sparebank som tidligere, og ellers søkes kommunene om tilskudd i forbindelse med aktuelle investeringer. Det var også enighet om at velet gir et tilskudd på kr. 1 000,- årlig til Zoar for velvillig utlån av lokaler og fyring m.m. Tor har orientert Tomas, og Magnhild og Tomas organiserer overføringen.

10/12 Suterutfisking. Tor sørger for at det går en søknad i regi velforening og Nedre Tovdal fiskelag om videreføring av fjorårets innsats.

Det tas sikte på et nytt styremøte i siste halvdel av februar, og referenten har følgende forslag til datoer det kan responderes på; 15, 16, 20, 22.

Takk for et konstruktivt møte!

Hilsen

Referent Tor