Suterfisket i Nedre Tovdal.

Suterfiske avsluttes for i år.

Den 20 sept. ble suterfisket avsluttet av vår lokale fiskegruppe ( Tor Punsvik m/ sønn Sverre) Tor skriver i en mail til Fylkesmannen i Vest Agder og Nedre Tovdal Faskerlag: 
 
Før start på fisket ble alle rettighetshavere i Kilen orientert, jf. vedlegg.  Ambisjonene mtp detaljrikdom knyttet til de enkelte fisker ble ikke innfridd - mulig vi kan løfte ambisjonene noe der kommende sesong. Vi håper da også å trekke med flere inn i aktiviteten - og ikke minst bruken av fangsten. Responsen på servert suter har gjennomgående vært god. Vi har også kontaktet UMB v/ Trond Haugen mtp mulig studentarbeid knyttet til suter i Tovdalssystemet - men har så langt ikke fått respons.

Ha en fortreffelig dag og takk for årets samarbeid.

vennlig hilsen

Tor (leder av D&G velforening) . "

Resultat av suterfisking i Kilen i 2011

9. mai søkte Drangsholt & Grødum Velforening Fylkesmannen i Vest-Agder om tillatelse til å starte utfisking av den uønskede og fremmede karpefisken suter i Kilen, krokelv i Tovdalselva, på Drangsholt. Arten ble påvist sommeren 2010 og gjennom hardt fiske med garn og ruser ønsker velforeninga å holde bestanden av suter på et lavere nivå. Fylkesmannen ga sin tillatelse 20. juni, begrenset til fiske på suter og på sørsiden av riksveien.

Resultat av oppfiskingen av suter.

Dato

Innsatsfaktor

Antall suter

Ca. snittslengde, cm

Merknad

22/6

2 krabberuser

2

Ca 25

Helt ved innløp

24/6

2 ørretgarn (29 & 39 med mer)

57

Ca 25, en på 39

4 i krabberuse

6/7

1 ørretgarn og 3 ruser

17

Ca 22

2 i krabberuse

8/8

1 ørretgarn og 5 ruser

6

Ca. 20

0 i ruser

18/8

3 ørretgarn og 5 ruser

19

Ca 15

5 i ruser

24/8

5 ruser

4

Ca 8


25/8

3 ørretgarn og 5 ruser

12

Ca 15

3 i ruser

26/8

4 ørretgarn og 5 ruser

17

Ca 17

3 i ruser

28/8

5 ruser

2

Ca 5 cm


17/9

3 ruser

3

Ca. 5 cm
139Generelle kommentarer ved sesongavslutning 17. september:

Alt fiske har skjedd i den østre del av Kilen, og i all hovedsak knyttet til andematvegetasjonen i ytre del. Rusene har vært agnet med kun mais fram til og med 26. august. Deretter er det forsøkt med bakte mel&maiskaker uten at resultatet ble bedre. Leppefiskrusene har fungert tilfredsstillende og har tatt en god del små suter (og mange små abbor). Hummerteinene har fungert dårlig. 5 ørreter er tatt i garn, hvor av 2 kunne slippes ut levende. 3 ål gikk i ruser, alle i live og sluppet ut. Utviklingen med stadig synkende gjennomsnittstørrelse på fisken tyder på at garnfisket har fungert etter intensjonene. Det blir spennende å se hva fortsatt fiske etter suter bringer i 2012. Ca. 40 av suterne har vært tilberedt for matlaging.

ORIENTERING OM FISKE ETTER SUTER MED GARN OG RUSER I KILEN

9. mai i år søkte Drangsholt & Grødum Velforening sammen med Nedre Tovdal Fiskelag Fylkesmannen i Vest-Agder om tillatelse til drive aktiv oppfisking av suter i Kilen. Bakgrunnen var at suter ble påvist i Kilen i 2010, og er en fremmed karpefisk det er ønskelig å hindre ytterligere spredning av og holde bestanden i elva nede. Suter ble påvist i Berse på Birkeland for noen år siden, og har trolig spredd seg derfra til våre trakter. Til orientering vedlegges en artikkel om suter i Berse som nylig stod i Birkenes Avis.

Velforeningen ønsker å invitere med seg folk i bygda som kunne tenke seg å delta i et oppfiskingslag. Gjennom aktiv bruk av garn og ruser håper vi å ta ut tilstrekkelig suter til at bestanden kan holdes på et rimelig nivå, sjøl om det er helt urealistisk å tro at suteren lar seg utrydde.

Som det framgår av den vedlagte tillatelsen som Fylkesmannen har gitt av 20. juni er det satt en del klare betingelser for fisket etter suter i Kilen som velforeningen naturligvis vil rette seg etter. Vi ønsker å føre statistikk over suteren som fanges, antall, lengde og vekt. I den grad det er mulig å utnytte den fangede fisken som mat vil dette bli gjort. I så måte er reportasjen i Birkenes Avis inspirerende.

Velforeningen vil fortløpende orientere om dette arbeidet med prosjektet på sine nettsider http://www.drangsholtoggrodumvelforening.net/ . Spørsmål kan rettes undertegnede, som hovedansvarlig i styret for suterfiskeprosjektet i Kilen.

På vegne av styret for Drangsholt & Grødum Velforening

Tor Punsvik, leder

(mob. 90 61 94 71, arb. 38 17 66 77 priv. 38 01 46 04 )/ puns@online.no

Din overskrift

Nyeste kommentarer

01.08 | 06:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtva...

01.08 | 06:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. t...

31.07 | 16:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

21.12 | 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre ett...